Yo mama has

Yo mama has a short arm and can’t applaude.