Snaksssssssssssssoowww

A snake asked a fellow snake one day: Hey ssssssssteven! Do ou thinksssss we issssss poinessssssss???? Why do yousss asssssk ssssssssssssven??????/ Cousssssss i jussst bit mysss toung!!!!!